Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thư từ nước Mỹ: Mỹ "không để ai bị bỏ lại phía sau", trừ khi... họ muốn như vậy
Không để ai bị bỏ lại trên chiến trường là một truyền thống lâu đời, không chỉ đối với quân đội Mỹ mà cả với các đội ứng cứu khẩn cấp.